Câu nói hay về cuộc sống

quang cao

An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out? - Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó?  

__Rene Descartes__

Bình luận