Social Google plus Twitter Facebook

Người khôn nghĩ rồi mới nói, người ngu đần nói rồi mới nghĩ đến điều anh ta nói.

Xem bai truoc
Người khôn nghĩ rồi mới nói, người ngu đần nói rồi mới nghĩ đến điều anh ta nói.

Bình luận bạn đọc

Len dau trang