Câu nói hay về tình yêu

quang cao

Love is more than a noun -- it is a verb; it is more than a feeling -- it is caring, sharing, helping, sacrificing.- Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.  

__William Arthur Ward__

Bình luận