Câu nói hay về cuộc sống

quang cao

Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. - Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.    

__Helen Keller__

Bình luận