Câu nói hay về tình yêu

quang cao

You’ve had my heart since hello. Nothing will ever change that. Not distance, not time, not space. Nothing will ever take my heart away from you. - Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em.

__Jerry Maguire__

Bình luận