Câu nói hay về tình yêu

quang cao

If you love somebody let them go.for if they return they were always yours if they don't, they never were  Nếu bạn yêu ai đó hãy để họ đi nếu họ quay trở lại,họ là của bạn còn không,thì bạn và họ không là của nhau  

__Kahli Girbran__

Bình luận